skip to Main Content
WORLD : สถานการณ์ล่าสุดในปาเลสไตน์-อิสราเอล วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางศึกษา ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://youtu.be/nLBafQkce0U

WORLD : สถานการณ์ล่าสุดในปาเลสไตน์-อิสราเอล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ