White Channel

WORLD: อะหฺหมัด อัล-อัยดา ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตรของซาอุดีอาระเบีย เป็นสักขีพยานในการลงนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ของข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ และ เดลฟี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านบริการการเกษตรระดับโลก

.

ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถ เพิ่มทักษะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียปี 2030

.

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของกระทรวงในการนำระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในภาคส่วนนี้ ผ่านทางความร่วมมือระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระดับชาติ

.

คาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านการเกษตร ในขณะเดียวกันก็สร้างขีดความสามารถและนำแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ

ที่มา: Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ