skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
หลังละหมาดอีชาผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจว่านั่งตะชะฮุดครั้งที่2แล้วหรือยังควรทำยังไง

หลังละหมาดอีชาผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจว่านั่งตะชะฮุดครั้งที่2แล้วหรือยังควรทำยังไง

Back To Top
×Close search
Search