ความโกรธเป็นส่วนหนึ่งของตะกับโบรไหมถ้าใช่เป็นสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง

Loading