skip to Main Content

กรณีไม่สามารถถือสีลอดได้เพราะป่วยหนักหรือชราภาพต้องจ่ายเป็นข้าวสารทำอย่างไรบ้าง

Back To Top
×Close search
Search