skip to Main Content
พระองค์ทรงมองที่หัวใจ

“อัลลอฮฺไม่ทรงมองรูปลักษณ์ภายนอกและทรัพย์สมบัติของพวกท่าน แต่อัลลอฮฺทรง
มองที่หัวใจและการกระทำของพวกท่าน” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 2564)

พระองค์ทรงมองที่หัวใจ

Back To Top
×Close search
Search