skip to Main Content
อิมามสุญูดซะหฺวี มะอฺมูมต้องตามหรือไม่ สุญูดในกรณีใดบ้าง ?

คำถาม : อิมามสุญูดซะหฺวี มะอฺมูมต้องตามหรือไม่ สุญูดในกรณีใดบ้าง ?

ตอบโดย อ.รอซิกีน อีซา, อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์

รายการกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 01 2561

id: 10040

อิมามสุญูดซะหฺวี มะอฺมูมต้องตามหรือไม่ สุญูดในกรณีใดบ้าง ?

Back To Top
×Close search
Search