skip to Main Content
มลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีรูปแขวนอยู่และเราสามารถละหมาดในบ้านที่มีรูปแขวนอยู่ได้ไหม

มลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีรูปแขวนอยู่และเราสามารถละหมาดในบ้านที่มีรูปแขวนอยู่ได้ไหม

Back To Top
×Close search
Search