skip to Main Content

โอ้พระเจ้าของข้า

พระองค์โปรดประทาน

ความอดทน

ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

และโปรดทรงให้มั่นคงซึ่งเท้าของพระองค์

และโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย

(-ซูเราะฮฺ : อัลบะเกาะเราะฮฺ 2 : 250-)

 

โอ้อัลลอฮฺ!! ขอพระองค์ทรงประทานความอดทนให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ