skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺ

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ

เขาอย่าได้ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านของเขา

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุาคอรีย์)

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺ

Back To Top
×Close search
Search