skip to Main Content
แท้จริง! การงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนา

แท้จริง การงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนา และสำหรับทุกๆคนนั้น จะได้ตามเจตนาของเขา

(อัลบุคอรีย์)

แท้จริง! การงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนา

Back To Top
×Close search
Search