เรียนรู้เพื่อเติบโต

ความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตคือบทเรียนให้เราได้เรียนรู้
ให้เราได้เติบโต #อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

Loading