skip to Main Content

96- แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา

ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

Back To Top
×Close search
Search