skip to Main Content

หลังละหมาดวันศุกร์มีอ่านดุอาอฺ อัลฟาติฮะฮฺ อ่าน 3 กุล มีครบอกว่าเป็นการกระทำที่ชั่วช้า

Back To Top
×Close search
Search