skip to Main Content

152. ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย

รำลึกถึงและขอบคุณ

Back To Top
×Close search
Search