skip to Main Content

ในขณะที่เราสูญูดในละหมาดเราจะขอดุอาอฺ ร็อบบ้านา อาตี้นา ฟิดดุนยา ฮ่าซ่านะฮฺ ว่าฟิลอาคี่ร่อตี้ ฮ่าซ่านะ ได้ไหม

Back To Top
×Close search
Search