skip to Main Content
ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ เมื่อทำความดี

ซุนนะฮฺของท่านบีให้เรา ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเมื่อทำความดี เพราะไม่มีใครทำความดี ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ #อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ เมื่อทำความดี

Back To Top
×Close search
Search