skip to Main Content

การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ คือการซิกรุลลอฮฺ #อ.ยูซุฟ ศรีมาลา

การซิกรุลลอฮฺไม่ได้มาจากการกล่าวออกมาเพียงอย่างเดียว
การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺก็คือการซิกรุลลอฮฺ

การรำลึกถึงอัลลอฮฺ

Back To Top
×Close search
Search