White Channel

การรำลึกถึงอัลลอฮฺ

การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ คือการซิกรุลลอฮฺ #อ.ยูซุฟ ศรีมาลา

การซิกรุลลอฮฺไม่ได้มาจากการกล่าวออกมาเพียงอย่างเดียว
การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺก็คือการซิกรุลลอฮฺ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ