White Channel

อดทนอดกลั้น

25. และผู้ใดในหมู่พวกเต้าไม่สามารถมีกำลัง(*1*)ที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาว(*2*)ของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง(*3*) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งที่ในการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคน(*4*) ดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนาง และจงให้แก่พวกนางซึ่งสินตอบแทนของพวกนางโดยชอบธรรม ในฐานะที่พวกนางเป้นหญิงที่ได้รับการแต่งงานมิใช่เป็นหญิงที่ค้าประเวณี และไม่ใช่หญิงที่ยึดเอาชายเป็นเพื่อนสนิท(*5*)เมื่อพวกนางได้รับการแต่งงานแล้ว หากพวกนางกระทำความชั่ว(*6*)พวกนางก็จะได้รับโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่บรรดาหญิงอิสระได้รับ นั่นสำหรับผู้ในหมู่พวกเจ้าที่กลัวการทำชั่ว(*7*) และการที่พวกเจ้าอดกลั้นไว้ได้นั้น เป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้า และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(1) หมายถึงมะฮัร และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็น
(2) หมายถึงทาสหญิง ในการที่อัลลอฮฺทรงใช้คำว่า “เด็กสาว” แทนคำว่า “ทาสหญิง” นั้นก็เพื่อยกฐานะของนางให้สูงขึ้น เท่าเทียมกับเพื่อนมนุษย์อื่นๆ แลเพื่อสอนเรามิให้เรียกนางว่าทาสหญิงหรือเรียกที่เป็นชายว่า “ทาสชาย” เป็นต้น หากให้เรียกทั้งสองด้วยคำว่า “เด็กสาว” และ “เด็กหนุ่ม”
(3) ให้แต่งงานกับหญิงทาสที่อยู่ในปกครองของผู้ศรัทธา
(4) หมายถึงว่าทั้งหญิงอิสระแลบะหญิงทาสนั้นก็หาใช่เป็นผุ้ที่วิเศษกว่ากันหรือเลวกว่ากันในทางเชื้อสายไม่ ความจริงทั้งสองนั้นสืบเชื้อสายมาจากกันและกัน
(5) ทั้งนี้เพื่อลอบล่วงประเวณีกันโดยลับ ๆ
(6) หมายถึงมีชู้หรือลอบล่วงประเวณีกับชายอื่น
(7) ที่สนับสนุนให้แต่งงานกับหญิงทาสนั้น สำหรับชายที่ไม่สามารถจะระงับจิตใจได้ และเกรงว่าจะกระทำการล่วงประเวณีเท่านั้น

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ