skip to Main Content
หากท่านไม่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอ่าน  ท่านก็เป็นคนตาย

หากท่านไม่ได้รับประโยชน์

จากอัลกุรอ่าน

ท่านก็เป็นคนตาย

ดร. อะหมัด อีซา อัล–มะอฺเศาะรอวีย์

หากท่านไม่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอ่าน ท่านก็เป็นคนตาย

Back To Top
×Close search
Search