โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

โอ้พระเจ้าของเรา

โปรดเทความอดทน

ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

และโปรดทรงให้พวกเรา

ตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วยเถิด

(-ซูเราะฮฺ : อัลอะอฺร็อฟ 7 : 126-)

จำนวนการดู 80 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง