skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

โอ้พระเจ้าของเรา

โปรดเทความอดทน

ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

และโปรดทรงให้พวกเรา

ตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วยเถิด

(-ซูเราะฮฺ : อัลอะอฺร็อฟ 7 : 126-)

โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด

Back To Top
×Close search
Search