skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

ใครที่ถ่อมตน อัลลอฮฺจะทรงยกเขาให้สูงส่ง เกียรติของบ่าวอยู่ที่การรู้จักให้อภัย และการนอบน้อมถ่อมตน เราต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดูถูกผู้อื่น แล้วอัลลอฮฺ จะยกเกียรติให้เราเอง #อ.บุคอรี อั๊ลการีมี

ใครที่ถ่อมตน อัลลอฮฺจะทรงยกเขาให้สูงส่ง

Back To Top
Search