skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
Happiness

happiness

ความสุขไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างที่อยู่ภายนอก แต่คือการเปลี่ยนความคิดภายในใจ

(-อาจารย์ฟัยศอล อาลฮาดีย์-)

Back To Top
×Close search
Search