skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน!!!

อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน!!!

อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน

ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

การอวดภูมิรู้ ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลย

(อิหม่าม ฮะซัน อัล-บันนา)

 

Back To Top
×Close search
Search